Biuro rachunkowe Elżbieta Szczepańska

Biuro Rachunkowe Elżbieta Szczepańska

ul. Aleje Jerozolimskie 6/16, 00-374 Warszawa
T:22 826 89 19 F:22 826 89 19
E:biuro@szczepanska.org
Oferujemy  kompleksowe usługi w zakresie:

1. Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • Tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości dostosowany do potrzeb jednostki.
 • Bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych w ewidencji syntetycznej i analitycznej.
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz udostępnianie wydruków z sytemu księgowego.
 • Prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych wymaganych przepisami ( księga główna, księgi pomocnicze, dzienniki, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia).
 • Przygotowanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych.
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.
 • Rozliczenia z US, ZUS.
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT - 8).
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych prze Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski.

2. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-5, PIT - 5L), deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT- 7).

3. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • Ewidencja przychodów.
 • Ewidencja podatku od towarów i usług.
 • Rozliczenie z US i ZUS .

4. Obsługa płacowa:

 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 • Przygotowanie miesięcznych informacji o zaliczkach podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę.
 • Wyliczenie miesięcznych składek na ZUS, przygotowanie deklaracji ZUS oraz przesłanie ich w formie elektronicznej do ZUS.
 • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego: rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ( PIT - 11/ 8B).
 • Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło).

5. Usługi dodatkowe:

 • Pomoc przy uruchamianiu działalności gospodarczej oraz wyborze formy opodatkowania.
 • Pomoc w wyborze rodzaju prowadzonych ksiąg i ewidencji.
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.
 • Pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa.
 • Możliwość księgowania u Klienta.
 • Współpraca z biegłym rewidentem.